• startup

بر اساس اهداف و چشم انداز ترسیم شده، زمینه‌های فعالیت شرکت نوتریکا به شکل زیر دسته بندی شده است:


o    زیرساخت‌های ارتباطات و شبکه داده ها
o    امنیت و مدیریت جامع ارتباطات و شبکه داده‌ها
o    مراکز تلفن آی پی و ارتباطات یکپارچه
o    زیرساخت‌های فیزیکی و فاوای مراکز داده (دیتاسنتر)
o    سرویس‌ها و نرم افزارهای یکپارچه با شبکه
o    راه حل‌های مبتنی بر خدمات ارزش افزوده‌ در حوزه فاوا


PDF صفحه